Toepassingsgebied

Het hierin beschreven privacybeleid is van toepassing telkens als u de website www.actionzone.be(en de onderdelen www.shop.actionzone.be) (hierna de ” Website”), waarvan de gebruiksvoorwaarden staan beschreven in de wettelijke bepalingen, bezoekt.
Dit privacybeleid is erop gericht u te informeren over de gegevens die het Toeristisch Agentschap Oost-België, stichting van openbaar nut (hierna “Sportcenter Heinen”), ondernemingsnummer BE 0823.713.706, Talstrasse 52, 4770 Deidenberg/Amel, België, via deze Website verzamelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe en met welke doeleinden Sportcenter Heinen uw persoonsgegevens, via uw gebruik van deze Website, verzamelt, verwerkt, beschermt en deelt.
Door gebruik te maken van deze Website, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door Sportcenter Heinen op de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement. U bevestigt dat u minimum 18 jaar oud bent of dat u de toelating van uw ouders of voogden hebt gekregen om deze instemming te verlenen.

Engagement betreffende de eerbiediging van de privacy

Sportcenter Heinen heeft respect voor uw persoonlijke levenssfeer en voor de manier waarop u kiest om gegevens te verstrekken. Sportcenter Heinen erkent de noodzaak om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en gepast te beheren. Sportcenter Heinen beheert zijn zaken overeenkomstig dit privacybeleid om u te helpen begrijpen welke soort van persoonsgegevens Sportcenter Heinen kan verzamelen, met welke doeleinden die persoonsgegevens kunnen worden gebruikt  en met wie ze kunnen worden gedeeld.

Contact

Als u vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid, gelieve ons via de volgende weg te contacteren:
Toeristisch Agenstchap Oost-België, stichting van openbaar nut
E-mail: [email protected]
Registratienummer: BE 0823.713.706
Adres: Talstrasse 52, 4770 Deidenberg/Amel
Telefoonnummer: +32-473 98 49 50

Categorieen van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

Bij het gebruik van deze Website, kunt u vrij beslissen om bepaalde persoonsgegevens al dan niet mee te delen. Door het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Sportcenter Heinen deze gebruikt in het kader van uw bezoek aan en het gebruik van deze Website. Afhankelijk van de diensten waarop u zich inschrijft, zal er van u gevraagd worden om bepaalde gegevens mee te delen, zowel facultatieve als vereiste (op de Website aangeduid met een “*”).
De onderstaande categorieën van persoonsgegevens, zowel de vereiste als de facultatieve gegevens, worden verzameld, verwerkt en gebruikt door Sportcenter Heinen in overeenstemming met onderhavig Privacy Statement, en bieden u de mogelijkheid om via de Website reserveringen te doen, aankopen te verrichten in onze Sportcenter Heinen of te profiteren van andere diensten die via de Website worden aangeboden. De categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Sportcenter Heinen, zijn de volgende:

1. Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de reservering van overnachtingen of andere toeristische diensten overeenkomstig de algemene dienstverleningsvoorwaarden:
Naam, Voornaam, E-mailadres , Adres, Straat, Postcode, Gemeente, Land, Burgerlijke staat, Aanspreking, Telefoon, Fax, Bedrijf, Bericht

2. Persoonsgegevens verzameld in het kader van het sluiten en beheren van onlineverkoopovereenkomsten via de Actionzone-shop overeenkomstig de algemene onlineverkoopsvoorwaarden:
Aanspreking, Naam, Voornaam, Emailadres, Telefoon, Fax, Adres, Nummer, Postcode, Gemeente, Land, Betaalwijze, Onderneming

3. Persoonsgegevens verwerkt met de bedoeling op uw verzoeken, zoals hieronder vermeld, in te gaan:
1. Inschrijving op de newsletter van  eastbelgium.com:
E-mailadres
2. Inschrijving op het winterinfopunt
Naam, E-mailadres
3. Vraag om informatie over een toeristische-dienstverlener (hotel, camping, vakantiewoning of -appartement, herberg, vakantiepark, gastenkamer, activiteit)
Naam, Voornaam, Straat + nr., Postcode + gemeente, Land, Tel., Fax, , E-mailadres, Uw vraag
4. Inschrijving op persberichten
Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Adres, Postcode, Gemeente, Land, E-mail, Functie, Type media-organisatie, Publicatie, Verschijningsfrequentie, Uitgave, Interessegebieden, Commentaar
5. Te contacteren persoon (uitsluitend voor leden van de pers)
Bericht, Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Nummer, Adres, Postcode, Gemeente, Land, Telefoon, Interesses, E-mail
6. Toegang tot de beeldenbank van het Toeristisch Agentschap Oost-België (uitsluitend voor leden van de pers)
Voornaam, Naam, E-mail, Wachtwoord, Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Verwerking van persoonsgegevens met direct marketing doeleinden

Op grond van uw uitdrukkelijke instemming, verzamelt, verwerkt en gebruikt Actionzone / Sportcenter Heinen uw persoonsgegevens om u directmarketingberichten te sturen zoals reclame en promoties die het best aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Verzamelen van geaggregeerde gegevens

Om uw belangstelling voor en gebruik van de Website te meten, maakt Sportcenter Heinen gebruik van geaggregeerde gegevens. Dit zijn gegevens, bijvoorbeeld statistische gegevens, op basis waarvan u niet kunt geïdentificeerd worden of die niet met u in verband kunnen worden gebracht. Op basis van deze geaggregeerde gegevens kan Sportcenter Heinen statististieken opstellen of andere beknopte analyses uitvoeren met betrekking tot het gedrag en de kenmerken van de bezoekers van de Website. Sportcenter Heinen kan een beroep doen op derden voor de verzameling en analyse van die gegevens. Hoewel Sportcenter Heinen deze geaggregeerde gegevens mag delen met derden, laat geen enkele van deze gegevens wie dan ook toe u te identificeren.

Verzamelen van gevoelige gegevens

Sportcenter Heinen verzamelt of verwerkt geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, tenzij u dergelijke gegevens specifiek, uitdrukkelijk en uit vrije wil aan ons hebt bezorgd. De bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden beschouwd als zogenaamde “gevoelige” gegevens en hebben betrekking op informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden

Sportcenter Heinen kan van uw persoonsgegevens gebruik maken voor doeleinden die nog niet zijn voorzien in dit Privacy Statement, op grond van een wettelijke toelating of nadat u daarmee hebt ingestemd. In elk geval zal Sportcenter Heinen u voorafgaand aan het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, op de hoogte brengen van de wijzigingen aan het huidige privacybeleid en, in geval van activiteiten waarvoor uw instemming vereist is, zal Sportcenter Heinen u de mogelijkheid bieden om de wijzigingen niet te aanvaarden. Sportcenter Heinen verwerkt uw persoonsgegevens ook voor zover dit nodig is voor het beheer van de contractuele relatie die het met u onderhoudt (bijvoorbeeld om met u te communiceren).

Transfer van persoonsgegevens aan derden

Sportcenter Heinen stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden, tenzij het gegevenstransfers betreft die (I) wettelijk zijn toegelaten, (II) nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling of (III) gebeuren op grond van uw uitdrukkelijk akkoord. Bovendien aanvaardt u, door het gebruik van deze Website, dat Sportcenter Heinen uw persoonsgegevens overdraagt in het geval van een volledige of gedeeltelijke overdracht van de activiteiten of activa van Sportcenter Heinen aan een derde.
In geval van een overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar landen waarvan de Europese Commissie meent dat ze geen gepast beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden, ziet Sportcenter Heinen erop toe dat de nodige maatregelen worden getroffen overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Cookies

Cookies zijn gegevens (kleine elektronische tekstbestanden) die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en die informatie bevatten over de gebruiker. Terwijl u op de Website surft, kunnen er cookies op uw computer of ander toestel worden geplaatst met het oog op het verzamelen van persoons- of anonieme gegevens over u. Om bepaalde diensten via de Website toegankelijk te maken, installeert en gebruikt Sportcenter Heinen cookies die technisch vereist zijn en waarvoor uw instemming niet is vereist op grond van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005. Door gebruik te maken van deze Website, aanvaardt u dat er ook andere cookies kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Dat geldt met name voor de cookies van derden zoals hieronder vermeld. U kunt te allen tijde cookies wissen of blokkeren via de instellingen van uw webbrowser. Let wel: (i) bepaalde functies van de Website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen, zullen dan niet meer werken; (ii) u zult bepaalde gegevens opnieuw moeten invoeren bij uw volgende bezoeken aan de Website.
Hieronder vindt u een gedetailleerde tabel met uitleg over alle cookies die deze Website plaatst:

Koppelingen naar websites van derden

De Website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. We bevelen u aan om het privacybeleid te raadplegen van deze andere websites. Wij staan op geen enkele wijze in voor de praktijken van websites van derden met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en we raden u ten stelligste aan het privacybeleid van elke website te raadplegen voordat u persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, meedeelt.

Opslagtijd

De persoonsgegevens met betrekking tot onlinecontracten die met u werden afgesloten, worden gedurende 10 jaar bewaard of langer.
Als uw persoonsgegevens werden verzameld met het oog op direct marketing, worden ze opgeslagen door Sportcenter Heinen voor een periode van twee jaar vanaf de registratie, tenzij Sportcenter Heinen een specifiek en legitiem belang heeft om uw persoonsgegevens voor langere tijd op te slagen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

Sportcenter Heinen heeft de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat de persoonsgegevens die werden verkregen via het gebruik van deze Site, verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden gebruikt of gewijzigd. Sportcenter Heinen neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde verspreiding. Sportcenter Heinen stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van het publiek. Sportcenter Heinen bewaart uw persoonsgegevens volgens de gangbare praktijken in deze industrie en volgens erkende beleidsmaatregelen en met behulp van algemeen erkende infrastructuur en instrumenten. Ondanks onze inspanningen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, is geen enkele website honderd procent veilig. We bevelen dan ook aan om ook zelf de gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door uw toegangscodes vertrouwelijk te houden.

Persoonsgegevens inzien, verbeteren en verwijderen

U hebt het recht om de persoonsgegevens die Sportcenter Heinen over u verzamelt en verwerkt, in te zien en de verbetering of verwijdering ervan te vragen indien ze niet juist of onnodig zijn. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken we u een schriftelijk en door u ondertekend verzoek te sturen naar Sportcenter Heinen op het hierboven vermelde adres, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument om te staven dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Recht op verzet tegen direct marketing

Als u op gelijk welk moment niet langer wenst dat Sportcenter Heinen uw persoonsgegevens verwerkt en u contacteert voor directmarketingdoeleinden, dan kunt u zich op elk moment, gratis en zonder rechtvaardiging, verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar Sportcenter Heinen op [email protected], of een brief naar het hierboven vermelde adres van Sportcenter Heinen.